Contactați-ne: (373) 22 221970

Statutul BNAA new

APROBAT

prin Hotărârea Adunării generale a membrilor Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova

din „23” martie 2015

(înregistrat prin decizia Ministerului Justiției nr.89 din 29 aprilie 2015)

cu modificările și completările aprobate prin Hotărîrea Adunării generale extraordinare a membrilor Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova

din „02” noiembrie 2015

(înregistrat prin decizia Ministerului Justiției nr.275 din 15 decembrie 2015)

cu modificările și completările aprobate prin Hotărîrea Adunării generale extraordinare a membrilor Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova

                                                                                                 din „26” iulie 2016

(înregistrat prin decizia Ministerului Justiției nr.241 din 16 septembrie 2016)

STATUTUL

Asociaţiei Profesionale

„BIROUL NAŢIONAL

AL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE”

Data înregistrării de stat 25.12.2001

IDNO 1003600005045

Chişinău 2015

C U P R I N S

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

CAPITOLUL II. Atribuţiile Biroului

CAPITOLUL III. Membrii Biroului Naţional. Modul de dobândire şi încetare a calităţii de

                               membru

CAPITOLUL IV. Drepturile şi obligaţiile membrilor Biroului Naţional

CAPITOLUL V. Organele de conducere a Biroului Naţional

 • Adunarea generală
 • Consiliul de Administraţie
 • Directorul executiv
 • Comisia de cenzori

CAPITOLUL VI. Formarea şi administrarea patrimoniului Biroului Naţional.

CAPITOLUL VII. Raportări

CAPITOLUL VIII. Sancţiuni

CAPITOLUL IX. Adoptarea, completarea şi modificarea Statutului.

CAPITOLUL X. Reorganizarea şi dizolvarea.


CAPITOLUL I. Dispozi ȚII GENERALE

Articolul 1. Misiunea Biroului Național

Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (în continuare – Birou Naţional) este o asociaţie profesională, necomercială, neguvernamentală, apolitică, independentă constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenţei obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membru, care îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare „Carte Verde”.

Articolul 2. Cadrul normativ al activității Biroului Național

(1) Asociaţia este constituită şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, art.180-181 din Codul Civil al Republicii Moldova, Recomandarea nr.5 din 25.01.1949, adoptată de către Grupul de Lucru pentru Transportul Rutier al Comitetului Transportului Intern al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, înlocuită de Anexa Nr.2 a Rezoluţiei Consolidate pentru Facilitarea Transportului Rutier, adoptată de către Grupul de Lucru la sesiunea a 66-a din 7-19 februarie 2004, Directivelor Uniunii Europene privind asigurările auto, Regulamentului General al Consiliului Birourilor, adoptat de către Adunarea generală din                  30 mai 2002, cu modificările ulterioare, Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări, prezentul Statut și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieții Financiare.

(2) Activitatea Biroului Naţional este supusă supravegherii de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare în calitate de Autoritate de supraveghere.

Articolul 3. Denumirea

(1)Denumirea completă: Asociaţia Profesională „BIROUL NAŢIONAL AL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE”, denumirea prescurtată: „BNAA.

(2) Denumirea completă în limba engleză: Professional Association „NATIONAL BUREAU OF MOTOR INSURERS OF MOLDOVA”, denumirea prescurtată in limba engleză: „NBMIM ”. Denumirea completă sau prescurtată în limba engleză se va folosi în relaţiile internaţionale.

Articolul 4. Forma juridică de organizare și atribute

(1) Forma organizatorico-juridică a Biroului Naţional este o asociaţie sub forma uniunii de persoane juridice.

(2) Biroul Naţional a dobândit calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării de stat.

(3) Biroul Naţional poate să dobândească în numele său şi să exercite drepturi patrimoniale şi drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligaţii, să fie reclamant şi pârât în instanţa de judecată.

(4) Biroul Naţional are ştampile cu denumirea sa, foi cu antet, conturi în bănci, precum şi poate înregistra marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată şi alte mijloace de identificare vizuală.

Articolul 5. Raporturi cu alte birouri naționale

Biroul Naţional îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor al Sistemului Internaţional de Asigurare „Carte Verde”, astfel cum decurg acestea din prevederile Regulamentelor Sistemului „Carte Verde” şi din acordurile bilaterale, încheiate cu birourile naţionale din statele membre ale Sistemului „Carte Verde”.

Articolul 6. Dreptul la asociere

Biroul Naţional își gestionează activităţile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în raporturi cu element de extraneitate, este în drept să adere la organizaţii şi asociaţii naţionale sau internaţionale, care urmăresc obiective similare sau care acţionează spre soluţionarea problemelor sectorului de asigurări de răspundere civilă auto.

Articolul 7. Sediul

Sediul și adresa juridică a Biroului Naţional este în municipiul Chişinău, strada Mihail Kogălniceanu 16, ap.1.

Articolul 8. Termen de activitate

Durata de activitate a Biroului Naţional este nelimitată.

CAPITOLUL II. ATRIBUŢIILE BIROULUI NAŢIONAL

Articolul 9. Atribuțiile principale

(1) În temeiul cadrului normativ național și internațional privind organizarea și funcționarea birourilor naționale de motoare, Biroul Naţional are următoarele atribuţii principale:

      a) supraveghează modul în care membrii săi îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în baza contactelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă;

      b) administrează şi utilizează potrivit actelor normative ale Autorității de supraveghere, emise în acest sens, mijloacele Fondului de protecţie a Victimelor Străzii şi Fondului de compensare;

      c) instrumentează şi lichidează direct sau prin corespondenţii autorizaţi (intermediari), daunele cauzate terţelor persoane ca urmare a accidentelor de autovehicule survenite pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Regulamentului General al Consiliului Birourilor;

      d) reprezintă Republica Moldova în relaţiile externe privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto în Consiliul Birourilor.

      e) reprezintă în faţa autorităţilor/organelor publice centrale și locale, inclusiv a instanţelor de judecată din Republica Moldova, direct, sau prin reprezentanţii împuterniciţi, societăţile străine de asigurare, emitente de certificate internaţionale „Carte Verde” în vederea apărării drepturilor şi intereselor acestora pe teritoriul Republicii Moldova;

      f) încheie, semnează şi denunţă acorduri cu alte Birouri Naţionale sau acorduri bilaterale cu birourile care nu au aderat la Acordul dintre birourile naţionale, dar care emit acte de asigurare similare;

      g) administrează mijloacele Garanţiei externe în favoarea Consiliului Birourilor „Carte Verde”, constituită de către membrii titulari potrivit prevederilor ”Criteriilor Garanţiilor financiare”, aprobate de către Adunarea generală a membrilor Consiliului Birourilor „Carte Verde”;

      h) utilizează, în comun cu Autoritatea de supraveghere, Sistemul informaţional aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto;

      i) asigură tipărirea și eliberarea în termenul stabilit de lege, membrilor titulari a formularelor certificatelor internaţionale de asigurare „Carte Verde”, prin plasarea comenzii centralizate de editare a acestora în conformitate cu actele normative în vigoare şi ţine evidenţa cantităţii şi numerelor de serie a certificatelor „Carte Verde” distribuite membrilor sau autorizează membrii săi să le tipărească.

      j) desemnează agenţi, iar la solicitarea asigurătorilor din străinătate, prin intermediul Birourilor sale, corespondenţi în scopul gestionării, instrumentării şi lichidării pagubelor produse pe teritoriul Republicii Moldova de către asiguraţii companiilor de asigurări – rezidente altor state;

      k) stabileşte şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Statutului și/sau a prevederilor Regulamentului general al Consiliului Birourilor;

      k1) aplică membrilor săi penalităţi în mărime de 12% anual, calculate din suma datorată de membru, începînd cu data chemării Biroului Naţional în garanţie şi pînă la data achitării efective de către membru a sumei datorate. Penalităţile aplicate de drept se fac venit la bugetul Biroului Naţional;

      l) informează Autoritatea de supraveghere despre neonorarea obligaţiilor de către membrii săi, aplicarea de sancţiuni, despre reclamaţiile şi sesizările primite de la alte birouri naţionale;

      m) elaborează şi prezintă autorităţii de supraveghere, în termen de 4 luni de la sfîrşitul anului financiar, raportul anual de activitate, de asemenea prezintă raportul de audit extern efectuat de către o societate de audit sau de către un auditor întreprinzător individual, care deţin licenţă pentru activitatea de audit şi/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, cu publicarea acestora pe pagina sa web oficială.

Articolul 10. Alte atribuții

În afara de atribuțiile principale Biroul Naţional mai exercită următoarele atribuții:

      a) efectuează decontările necesare cu persoanele terţe în virtutea derulării unor raporturi funcţionale;

      b) participă la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ-normativ din domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă membrauto prin elaborarea proiectelor de acte normative în modul stabilit de legislația privind transparența în procesul decizional, precum și prezentarea avizelor asupra proiectelor;

      c) organizează dezvoltarea continuă a personalului în sectorul asigurărilor de răspundere civilă auto internă şi externă;

      d) elaborează şi editează materiale de specialitate cu caracter metodologic şi operaţional din domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto;

      e) participă de sine stătător în cadrul raporturilor civile şi administrative întru realizarea misiunii şi atingerii obiectivelor sale;

      f) mediază divergențele apărute între membrii săi și/sau participă la examinarea litigiilor ce ţin de activitatea şi atribuţiile Biroului Naţional în instanţele de judecată;

      g) colectează, sistematizează şi aduce la cunoştinţa membrilor săi informaţii referitoare la legislaţia şi practica aplicării ei în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto din statele membre ale Sistemului „Carte Verde”;

      h) organizează conferinţe, simpozioane, ateliere de lucru și alte evenimente în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto;

      i) emite acte interne cu caracter normativ sau individual obligatorii pentru membrii săi în limitele atribuţiilor Biroului Naţional, cu informarea Autorităţii de supraveghere, după caz;

      j) coordonează acţiunile şi măsurile întreprinse de membrii săi în prevenirea şi combaterea fraudelor în domeniul asigurării de răspundere civilă auto internă şi externă;

      k) achiziţionează, închiriază, dă în locațiune, întreţine, constituie oricare bunuri mobile şi imobile, în vederea realizării scopurilor şi obiectului de activitate;

      l) participă la şedinţele Adunărilor generale anuale a Consiliului Birourilor, precum şi la întruniri și foruri ale membrilor şi comitetelor Consiliului Birourilor;

      m) încheie din numele membrilor, contracte de reasigurare „Excedent de daună” a portofoliului de asigurare „Carte Verde” cu companiile de reasigurare din străinătate, aprobate de către Consiliul Birourilor „Carte Verde” şi stabileşte nivelul reţinerii proprii în contractul de reasigurare pentru anul următor în conformitate cu criteriile de stabilitate financiară aprobate de Consiliul Birourilor;

      n) desfăşoară alte activităţi, îndreptate spre reprezentarea și promovarea intereselor membrilor Biroului Naţional, ce nu contravin legislaţiei în vigoare şi prevederilor prezentului Statut.

Articolul 11. Fondul de protecție a victimelor străzii

(1) Fondul de protecţie a victimelor străzii este institut pentru protejarea intereselor persoanelor păgubite prin accidente pe teritoriul Republicii Moldova produse de autovehicule ai căror posesori nu au respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită.

(2) Asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă contribuie la constituirea fondului proporţional volumului primelor de asigurare încasate pentru această asigurare. Cuantumul contribuţiei minime se stabileşte de autoritatea de supraveghere.

(3) Fondul de protecţie a victimelor străzii se administrează de către Biroul Naţional în corespundere cu reglementările prevăzute de lege si actele normative ale autorităţii de supraveghere.

Articolul 12. Fondul de compensare

(1) Fondul de compensare este institut pentru a garanta:

        a) Rambursarea către birourile naţionale din străinătate a sumelor pe care acestea le-au plătit cu titlu de despăgubire pentru pagubele produse de către deţinătorii de certificate de asigurare „Carte Verde”;

        b) Reparaţia pagubelor produse de către deţinătorii de certificate de asigurare „Carte Verde” false, neautorizate sau modificate ilegal;

      c) Plata sumelor datorate persoanelor păgubite în Republica Moldova de către deţinătorii de certificate de asigurare „Carte Verde” emise de organizaţii de asigurare din străinătate.

(2) Fondul de compensare are ca resurse financiare contribuţiile asigurătorilor licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă si externă.

(3) Fondul de compensare se administrează de către Biroul Naţional în corespundere cu reglementările prevăzute de lege si actele normative ale autorităţii de supraveghere.

CAPITOLUL III. MEMBRII BIROULUI NAŢIONAL. Modul de dobÎndire şi de încetare a calităţii de membru

Articolul 13. Calitatea de membru

(1) Calitatea de membru al Biroului Naţional se obţine de către compania de asigurare înregistrată în Republica Moldova, din momentul în care este licențiată în condiţiile legii să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, sau auto internă și externă.

(2) Membrii Biroului Naţional se constituie din:

      a) membrii asociaţi – asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă;

      b) membrii titulari – asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă.

Articolul 14. Membrul asociat

Membrul asociat este asigurătorul care deţine licenţa de activitate în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă, are obligaţiile referitoare la achitarea cotizaţiilor şi obligaţiile de a contribui la constituirea şi menţinerea Fondului de protecţie a victimelor străzii.

Articolul 15. Membrul titular

Membrul titular este asigurătorul care deţine licenţa de activitate în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, are obligaţiile referitoare la achitarea cotizaţiilor, contribuie la constituirea şi menţinerea Fondului de protecţie a victimelor străzii, a Fondului de compensare în conformitate cu condiţiile de aderare la sistemul internaţional de asigurare Carte Verde stabilite în criteriile garanţiilor financiare aprobate de Consiliul Birourilor „Carte Verde”, participă cu mijloace bănești proprii la constituirea, majorarea şi menţinerea Garanţiei financiare externe în favoarea Consiliului Birourilor „Carte Verde”, respectă prevederile contractului comun de reasigurare „Excedent de daună” încheiat de BNAA conform criteriilor Consiliului Birourilor şi care are alte obligaţii stabilite de Consiliul Birourilor.

Articolul 151. Responsabilitatea membrilor titulari

      a) Membrii titulari ai Biroului Național poartă răspundere comună și solidară pentru obligațiile din trecut, prezente și viitoare ale Biroului Național asumate în cadrul Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”.

      b) Membrii titulari ai Biroului Național își vor desfășura activitatea în conformitate cu regulile stabilite de Regulamentele Interne ale Consiliului Birourilor și în interesul menținerii Biroului Național în Sistemul Internațional de Asigurări „Carte Verde”.

Articolul 16. Registrul membrilor

(1) Biroul Naţional asigură ţinerea Registrului membrilor săi separat pe categorii (membri asociaţi şi membri titulari).

(2) Membrul Biroului Național este obligat să informeze Biroul Național în termen de 10 zile lucrătoare despre orice modificări a datelor indicate la art. 17 alin. (3) din prezentul Statut. Neexecutarea acestei obligaţii va avea ca efect inopozabilitatea datelor modificate, iar toate comunicările la adresa şi conform datelor anterioare se vor considera valabile.

Articolul 17. Dobîndirea calității de membru al Biroului Naţional

(1) Calitatea de membru al Biroului Naţional se obţine de către asigurător din momentul în care este licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, sau auto internă şi externă.

(2) După primirea licenței, inclusiv celei reperfectate, asigurătorul va depune pe numele Directorului executiv al Biroului Naţional o informaţie în scris prin care va confirma calitatea sa de membru al Biroului Național.

(3) La informaţia scrisă se va anexa în mod obligatoriu:

      a) copia legalizată a licenţei cu indicarea distinctă în anexa la licenţa a dreptului la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

      b) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice valabil la data depunerii declarației;

    c) datele bancare, adresa juridică şi poştală, adresa poştei electronice şi informaţia privind administratorul societăţii, precum şi persoana responsabilă de gestionarea daunelor;

      d) dovada privind transferul de către asigurător a contribuţiei iniţiale în Fondul de compensare şi a cotei în Garanţia financiară externă.

(4) Informaţia asigurătorului cu actele anexate se depune în termen de maxim 10 zile lucrătoare din data primirii licenței.

Articolul 18. Suspendarea calității de membru

Suspendarea în modul prevăzut de legislație a licenţei asigurătorului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi/sau externă, atrage după sine suspendarea calităţii de membru al Biroului Naţional.

Articolul 19. Încetarea calității de membru

Calitatea de membru al Biroului Naţional încetează din momentul retragerii de către Autoritatea de supraveghere a licenţei de activitate în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

Articolul 20. Responsabilitatea fostului membru

Asigurătorul, chiar şi după ce îşi pierde calitatea de membrul Biroului Naţional sau din momentul suspendării acestei calități, rămîne responsabil pe deplin pentru toate obligaţiile asumate în virtutea calităţii deţinute anterior şi este răspunzător pentru toate contractele de asigurare de răspundere civilă auto internă sau externă încheiate pînă la data încetării sau suspendării calităţii de membru asociat sau membru titular.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR BIROULUI NAŢIONAL

Articolul 21. Drepturile membrului Biroului Național

Membrul Biroului Naţional are următoarele drepturi:

      a) să participe și să voteze în modul stabilit de prezentul Statut la şedinţele Adunării generale ale membrilor Biroului Naţional, exprimîndu-şi liber opinia în legătură cu subiectele ce figurează pe ordinea de zi;

      b) să beneficieze de asistenţa şi concursul nemijlocit al Biroului Naţional în scopul garantării şi protejării drepturilor sale de membru, prevăzute de legislaţia în vigoare;

      c) să primească orice informaţie din cadrul Biroului Naţional necesară pentru desfăşurarea activităţii de asigurare de răspundere civilă auto internă şi externă;

      d) să înainteze demersuri, propuneri și sesizări organelor de conducere ale Biroului Naţional cu privire la activitatea desfăşurată;

      e) să fie ales și să delege reprezentanții săi în organele de conducere ale Biroului Naţional;

      f) să participe la întrunirile, conferinţele şi alte evenimente organizate de Biroul Naţional sau sub egida Biroului Național;

      g) să se bucure de alte drepturi ce rezultă din prezentul Statut şi legislaţia în vigoare.

Articolul 22. Obligațiile membrului

Membrul Biroului Național are următoarele obligaţii:

      a) să acţioneze şi să sprijine prin toate mijloacele realizarea misiunii și obiectivelor prevăzute în prezentul Statut, precum şi în planurile de activitate ale Biroului Naţional;

      b) la solicitarea Biroului Naţional să pună la dispoziţie date şi informaţii privind activitatea în calitate de asigurător de răspundere civilă auto;

      c) să informeze Biroul Naţional despre problemele de care are cunoştinţă şi despre măsurile pe care le întreprind avînd legătură directă cu interesele comune ale membrilor Biroului Naţional;

      d) să participe la şedinţele Adunării generale ale membrilor Biroului Naţional, sau după caz, la ședințele Consiliului de Administrație sau Comisiei de cenzori în cazul în care asigurătorul face parte din acest organ de lucru;

      e) să plătească în termen cotizaţiile de înscriere şi cotizaţiile anuale de membru;

      f) să achite în termen și în cuantumul stabilit contribuţia în Fondul de protecţie a victimelor străzii;

      g) să informeze în termen de 10 zile Biroul Naţional despre modificările operate în datele sale privind denumirea, adresa juridică, administratorul şi persoana responsabilă de gestionarea daunelor;

      h) membrul Biroului Naţional are şi alte obligaţii ce rezultă din prezentul Statut şi legislaţia în vigoare.

Articolul 23. Obligațiile suplimentare ale membrului titular

(1) În afară de obligațiile prevăzute la art.22, membrul titular are următoarele obligaţii suplimentare:

      a) să respecte necondiţionat prevederile Regulamentului General al Consiliului Birourilor, actele adoptate de organele de conducere ale Biroului Naţional, care vizează activitatea în sistemul „Carte Verde”;

      b) să contribuie la constituirea şi menţinerea în cuantumul stabilit a Garanţiei externe în favoarea Consiliului Birourilor şi Fondului de compensare;

      c) să participe la finanţarea Biroului Naţional astfel încît Biroul Național să poată să-şi îndeplinească obligaţiile sale inclusiv la finanţarea bugetului Consiliului Birourilor „Carte Verde”;

     d) să ramburseze în termen şi conform procedurii stabilite în Regulamentul General al Consiliului Birourilor, sumele plătite de către Birourile Naţionale din alte state pentru prejudiciile cauzate terţelor persoane ca urmare a accidentelor de circulaţie, produse din vina asiguraţilor săi;

      e) să participe la negocierea și menținerea contractului de reasigurare „Excedent de daună” a portofoliului de asigurare „Carte Verde”, încheiat de către Biroul Naţional în conformitate cu cerinţele Consiliului Birourilor, să achite în termene stabilite cota parte în prima de reasigurare;

      f) să contribuie la îndeplinirea obligaţiilor care cad în sarcina Biroului Naţional în calitatea sa de Birou garant pentru şi în numele ex-membrilor Biroului Naţional, statutul de membru titular al cărora a încetat sau a fost suspendat, precum şi a obligaţiilor pentru regularizarea daunelor cauzate de conducătorii auto, care au prezentat certificatele de asigurare „Carte Verde” false, neautorizate sau ilegal modificate; 

      g) să furnizeze informaţia și actele solicitate de Birourile Naţionale sau corespondenţii nominalizaţi ale acestora cu privire la asiguraţii şi certificatele de asigurare „Carte Verde”, cum ar fi: existenţa unui contract de asigurare pentru un anumit vehicul indicat la o anumită dată, confirmarea valabilităţii certificatului de asigurare „Carte Verde”;

      h) să transmită lunar Biroului Naţional, în termen de 25 de zile după expirarea perioadei de gestiune următoarea informaţie:

          - registrul privind certificatele de asigurare „Carte Verde” emise, care va include: numărul de ordine, numărul certificatului, perioada de valabilitate, data eliberării, acoperirea teritorială, categoria, marca şi modelul vehiculului, prima de asigurare încasată;

          - darea de seamă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, conform indicatorilor stabiliţi de către Autoritatea de supraveghere;

          - situaţia privind plata despăgubirilor de asigurare, care va include: debit notele primite, daunele şi rezervele de daune avizate;

      i) să finanţeze tipărirea formularelor cu regim special – certificatele de asigurare „Carte Verde”, precum și să acopere cheltuielile ce țin de ridicarea și transportare acestora la sediul asigurătorului respectiv;

      j) în cazul în care are loc o plată parţială sau integrală din contul Garanţiei externe, membrul titular al Biroului care a admis utilizarea mijloacelor financiare din Fondul de Garanţie externă, va fi obligat în decurs de o lună din data plăţii, de a reîntregi garanţia financiară pe baza căreia a fost efectuată o astfel de plată.

CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL ALE BIROULUI NAŢIONAL

Articolul 24. Organele de conducere şi de control

1) Organele de conducere ale Biroului Naţional sunt:

 • adunarea generală a membrilor;
 • consiliul de administraţie, condus de un președinte;
 • directorul executiv.

2) Organul de control al Biroului Naţional este:

 • comisia de cenzori (cenzorul).

Articolul 25. Adunarea generală şi atribuţiile ei

(1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al Biroului Naţional. Fiecare membru al Biroului Naţional este reprezentat în cadrul Adunării generale de conducătorul asigurătorului sau de un alt reprezentant împuternicit în modul corespunzător.

(2) De competenţa exclusivă a Adunării generale ţine:

      a) aprobarea Statutului şi a modificărilor şi/sau a completărilor în Statut;

      b) alegerea membrilor Consiliului de administraţie si a directorului executiv şi aprobarea condiţiilor contractului de management cu ultimul;

      c) alegerea Comisiei de cenzori (cenzorului) și încetarea înainte de termen a împuternicirilor acesteia (acestuia);

      d) aprobarea bugetului anual de cheltuieli şi venituri, a raportului şi a bilanţului contabil anual al Biroului Naţional;

      e) revocarea membrilor Consiliului de Administraţie și încetarea înainte de termen a împuternicirilor directorului executiv;

      f) reorganizarea şi dizolvarea Biroului Naţional, adoptarea hotărîrilor ce vizează sistarea activităţii Biroului Naţional;

      g) aprobarea auditorului extern;

      h) stabilirea mărimii și modului de achitare a cotizaţiilor anuale de membru precum și a altor plăţi (contribuții) și fonduri interne în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

      i) stabilirea modului de achitare a cotizaţiilor de înscriere în mărimea stabilită de Statut;

      j) aprobarea strategiei şi direcţiilor prioritare de activitate ale Biroului Naţional, principiilor de constituire şi utilizare a patrimoniului;

      k) adoptarea regulamentelor Consiliului de administraţie, Directorului executiv şi Comisiei de cenzori (cenzorului);

      l) stabilirea recompensei (retribuției) membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori şi a Directorului executiv;

      m) stabilirea şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Statutului şi/sau a prevederilor Regulamentului General al Consiliului Birourilor, cu excepția sancțiunii prevăzute la art.9 lit.k1) din prezentul Statut;

      n) aprobarea achiziţiei sau înstrăinării de bunuri imobile şi mobile care au o valoare pe unitate mai mare decât echivalentul a 20 000 Euro în monedă naţională;

      p) aprobarea politicii de investire a disponibilităţilor fondurilor administrate de către Biroul Naţional;

      r) atragerea la răspundere disciplinară sau materială a membrilor Consiliului de administraţie, a Directorului executiv sau a Cenzorului;

      t) chestiunile care vizează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.

(3) Chestiunile ce ţin de competenţa exclusivă a Adunării generale nu pot fi transmise spre soluţionare altor organe de conducere ale Biroului Naţional.

(4) Adunarea generală poate decide asupra oricăror chestiuni ce ţin de activitatea Biroului Naţional.

(5) Hotărârile Adunării generale pot fi modificate şi abrogate printr-o nouă hotărâre a Adunării generale.

(6) Adunarea generală poate anula, suspenda orice decizie a Consiliului de Administraţie sau a Directorului executiv, precum şi a altor angajaţi ai Biroului Naţional.

Articolul 26. Formele de ținere a Adunării generale

(1) Adunările generale ale membrilor Biroului Naţional pot fi ordinare (anuale) şi extraordinare.

(2) Adunarea Generală ordinară va fi convocată de două ori pe an:

      a) nu mai târziu de 30 aprilie pentru examinarea și aprobarea raportului de activitate pentru anul precedent al Biroului Național care va include și informația privind activitatea Consiliului de Administrație și al Directorului executiv, a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar pe anul precedent, a raportului comisiei de cenzori (cenzorului), precum și a rezultatelor unui control de audit extern.

      b) nu mai tîrziu de 15 decembrie pentru a examina şi aproba bugetul anual al Biroului Naţional pentru exerciţiul financiar următor.

(3) Adunările generale extraordinare pot fi convocate oricând pe măsura necesităţii.

Articolul 27. Convocarea adunării generale

(1) Adunarea generală poate fi convocată de Consiliul de Administraţie, Directorul executiv, Comisia de cenzori (cenzorul), precum şi cel puţin 1/3 din numărul membrilor Biroului Naţional ţinînd cont de prevederile alin.(3) al prezentului articol.

(2) Pentru examinarea chestiunilor ce vizează aspecte ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă, aprobarea, modificarea sau completarea Statutului, alegerea membrilor Consiliului de administraţie şi a directorului executiv, aprobarea bugetului anual de cheltuieli şi venituri, a raportului şi a bilanţului contabil anual al Biroului Naţional, sunt convocaţi la Adunarea generală doar membrii titulari ai Biroului Naţional.

(3) Pentru convocarea Adunării generale cu ordinea de zi care conține doar chestiunile enumerate în alin.(2) al prezentului articol, prevederile alin.(1) se aplică respectiv doar membrilor titulari.

(4) În cazul în care pe ordinea de zi a Adunării generale figurează atît chestiunile care pot fi votate de toți membrii Biroului Național, cît și cele ce vizează aspecte ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă și cele prevăzute în alin.(2), convocarea și ordinea de zi vor fi perfectate în așa mod ca determinarea cvorumului și votarea chestiunilor ce pot fi votate doar de membrii titulari, să fie organizate separat de votarea celorlalte chestiuni.

(5) Înştiinţarea privind convocarea Adunării generale se aduce la cunoștința fiecărui membru al Biroului Naţional, cu expedierea acesteia prin scrisoarea recomandată expediată la sediul sau la o altă adresă indicată de membru. Membrii Biroului Naţional pot fi înștiințați despre convocarea Adunării generale şi prin intermediul altor forme de comunicare, însă în acest caz avizul de recepţie a înştiinţării este obligatoriu.

(6) Înştiinţarea privind convocarea adunării generale va conţine locul, data, ora, precum şi ordinea de zi a Adunării generale.

(7) Obligația de înștiințare este pusă pe seama persoanelor care au convocat adunarea. Înştiinţarea privind convocarea Adunării generale va fi expediată nu mai târziu de 10 zile calendaristice înainte de data şedinţei adunării. În cazul convocării Adunării generale repetate, înştiinţarea se va expedia nu mai târziu de 8 zile calendaristice înainte de data şedinţei adunării.

(8) Participarea la adunare a reprezentantului membrului Biroului Naţional, acoperă orice viciu al neînștiințării şi/sau al încălcării modalității şi termenelor de înștiințare.

(9) Materialele și datele pe chestiunile din ordinea de zi urmează a fi puse la dispoziția membrilor nu mai tîrziu de 3 zile pînă la data ținerii adunării generale.

(10) Adunarea generală a membrilor BNAA poate avea loc şi fără respectarea procedurilor prealabile de convocare și înștiințare numai în cazul în care toți membrii decid unanim ţinerea acesteia.

Articolul 28. Modul de desfăşurare a Adunării generale şi adoptarea hotărârilor

(1) Adunarea generală se petrece la data, ora şi locul menţionat în înştiinţarea privind convocarea ei. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor din prezentul Statut privind modul de desfăşurare a Adunării generale.

(2) Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală, membrii Biroului Naţional sunt obligaţi să se înregistreze contra semnătură în lista de înregistrare, care va fi parte componentă a procesului-verbal al adunării. Înregistrarea membrilor ce s-au prezentat la Adunarea generală se organizează de persoana (persoanele) care au convocat adunarea. Reprezentanții membrilor ce s-au prezentat la adunare, sunt înregistrați în baza extrasului ce confirmă calitatea de administrator al membrului Biroului Naţional, sau în bază de procură. Membrul Asociației care nu s-a înregistrat este lipsit de dreptul de a participa la dezbateri și de a vota chestiunile de pe ordinea de zi a adunării.

(3) Şedinţa Adunării generale este deschisă de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în lipsa acestuia, de una din persoanele ce a convocat adunarea, care va anunţa numărul de membri înregistraţi la adunare, respectiv existenţa cvorumului pentru posibilitatea continuării desfăşurării adunării. Dacă Adunarea generală este deliberativă, se va alege preşedintele şi secretarul adunării.

(4)Modificarea sau completarea ordinei de zi a adunării este admisă numai în cazul în care toţi membrii Biroului Naţional cu drept de vot asupra subiectelor propuse pentru modificarea sau completare, sunt prezenţi la Adunarea generală şi au votat unanim pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.

(5) Adunarea generală se consideră deliberativă dacă la momentul încheierii înregistrării s-au înregistrat cel puţin 2/3 din numărul membrilor Biroului Naţional. Adunarea generală cu chestiunile de pe ordinea de zi ce vizează aspectele ce pot fi votate doar de membrii titulari ai Biroului Național, este deliberativă dacă la adunare au fost înregistrați cel puţin 2/3 din numărul membrilor titulari. Asigurătorul a cărui calitate de membru al Biroului Naţional este temporar suspendată, nu poate să se înregistreze şi să voteze la adunare, pe toată perioada suspendării.

(6) Dacă Adunarea generală nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat cu aceeaşi ordine de zi. Data desfăşurării Adunării generale repetate se stabileşte de persoanele care au convocat Adunarea generală dar nu va fi mai devreme de 10 de zile şi nu mai târziu de 15 de zile de la data la care a fost fixată prima Adunare generală. Despre data ţinerii Adunării generale convocată repetat, membrii Biroului Naţional vor fi informaţi în modul prevăzut la art.27 al prezentului Statut, dar nu mai târziu de 8 zile calendaristice înainte de data şedinţei adunării. Adunarea generală convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă cel puţin 1/3 din numărul membrilor Biroului Naţional cu drept de vot asupra subiectelor incluse pe ordinea de zi, aplicându-se respectiv prevederile alin.(4) al prezentului articol.

(7) Hotărârile Adunării generale ce vizează aspecte ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă, precum şi cele prevăzute la art.25 alin.(2) lit. a), b), d) și e) din prezentul Statut, sunt adoptate în exclusivitate cu votul majorităţii simple a membrilor titulari.

(8) Majoritatea simplă de voturi a Adunării generale se determină din membrii care s-au prezentat şi înregistrat la Adunarea generală

(9) La Adunarea generală votarea se face în mod deschis şi după principiul “un membru – un vot”. Adunarea generală poate decide ca în anumite chestiuni supuse votării, exercitarea dreptului de vot să fie secretă, cu aprobarea în acest caz a formularului buletinului de vot.

(10) Exprimarea votului se efectuează prin opiniile „pro”, „împotrivă”, „abţinut”. În cazul votării secrete cu întrebuinţarea buletinelor de vot, reprezentantul membrului prezent la adunare poate exprima doar opiniile „pro” sau „împotrivă”. Voturile membrilor care nu vor fi exprimate nici în una din aceste variante de votare, se vor considera voturi exprimate “împotrivă”.

(11) Hotărârile Adunării generale intră în vigoare la data anunţării rezultatului votului şi respectiv adoptării hotărârii, dacă hotărârea adunării nu prevede un alt termen de intrare a ei în vigoare. Dacă hotărârea adoptată vizează în mod direct un membru al Biroului Naţional şi acesta nu a fost prezent la Adunarea generală, hotărârea adunării este opozabilă membrului din momentul aducerii ei la cunoştinţa membrului vizat.

(12) Hotărârile adoptate de Adunarea generală sunt obligatorii spre executare de către toţi membrii Biroului Naţional, chiar şi pentru acei membri care nu au participat la adunare, sau au votat împotrivă, precum şi s-au abținut.

(13) Hotărârile Adunării generale pot fi contestate în instanţa de judecată dacă:

      a) membrul nu a fost înştiinţat, în modul stabilit de prezentul Statut, despre data, ora şi locul ţinerii adunării; sau

      b) membrul nu a fost admis la adunare fără temei legal; sau

      c) adunarea s-a ţinut fără cvorumul necesar; sau

      d) hotărîrea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării sau

      e) membrul a votat contra adoptării hotărârii, sau

      f) drepturile şi interesele legitime ale membrului au fost încălcate în alt mod.

(14) Hotărârea Adunării generale privind alegerea sau revocarea înainte de termen a Directorului executiv, se prezintă Ministerului Justiţiei pentru consemnarea datelor în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale.

Articolul 29. Procesul-verbal al Adunării generale şi remiterea hotărârilor

(1) Procesul-verbal al Adunării generale se întocmeşte în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea Adunării generale, în cel puţin 2 (două) exemplare autentice. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de preşedintele şi de secretarul Adunării generale, dacă Adunarea generală nu va decide altfel.

(2) Procesul-verbal al Adunării generale va cuprinde:

      a) data, ora şi locul ţinerii Adunării generale;

      b) numărul total al membrilor Biroului Naţional, după caz se va indica doar numărul celor titulari;

      c) numărul membrilor care au fost reprezentaţi la Adunarea generală;

      d) numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului Adunării generale;

      e) ordinea de zi;

      f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor şi prenumelor raportorilor/vorbitorilor;

      g) rezultatul votului şi hotărîrile adoptate;

      h) anexele la procesul-verbal.

(3) La procesul-verbal al Adunării generale a membrilor Biroului Naţional se anexează:

      a) avizul privind convocarea Adunării generale;

      b) lista membrilor care s-au înregistrat la adunare, precum şi documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanţilor.

(4) În termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii şi semnării procesului verbal al Adunării generale, Directorul executiv sau, în lipsa acestuia,– Președintele Consiliului de Administraţie, transmite tuturor membrilor Biroului Național, indiferent dacă au participat sau nu la Adunare, hotărârile adoptate de Adunarea generală. În cazul hotărârilor adoptate referitor la aspecte ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă, hotărârile vor fi expediate doar membrilor titulari.

Articolul 30. Consiliul de Administrație

(1) Consiliul de Administraţie reprezintă interesele membrilor Biroului Naţional în perioada dintre Adunările generale şi în limitele atribuţiilor sale exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Biroului Naţional. Consiliul de administraţie este subordonat Adunării generale.

(2) Consiliul de Administraţie supraveghează punerea în aplicare a hotărîrilor Adunării generale şi respectarea prevederilor prezentului Statut.

(3) Consiliului de Administraţie are atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele stabilite de Adunarea generală.

(4) La şedinţele Consiliului pot să asiste şi să participe la dezbateri, fără drept de vot, orice membru titular.

Articolul 31. Componența Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administraţie este constituit din 6 (şase) membri aleşi de Adunarea generală pentru un mandat de 3 ani. Aceleaşi persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

(2) Dintre 6 membri ai Consiliului de Administraţie, 5 sunt din rîndul membrilor titulari şi 1 din rîndul membrilor asociaţi.

(3) În calitate de membru al Consiliului de administraţie poate fi aleasă persoana care este conducătorul organului executiv al membrului Biroului Naţional.

Articolul 32. Alegerea membrilor în Consiliul de administrație

(1) Înaintarea candidaturilor pentru alegerea în componenţa Consiliului de Administraţie se efectuează de către membrii titulari /membrii asociaţi ai Biroului Naţional nu mai târziu de 3 (trei) zile până la data stabilită pentru convocarea Adunării generale în cadrul căreia se va examina chestiunea respectivă, cu excepția situației prevăzute la art.27 alin.(10) din prezentul Statut.

(2) Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de către Adunarea generală prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor titulari.

(3) Votarea se efectuează nominativ pentru fiecare candidat în parte. Se consideră aleşi în componenţa Consiliului de Administraţie candidaţii care au acumulat cele mai multe voturi în ordinea descrescîndă.

(4) Împuternicirilemembrului Consiliului de Administraţie nu pot fi delegate altor persoane.

Articolul 33. Încetarea mandatului membrului Consiliului de Administraţie

(1) Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie încetează:

      a) la expirarea mandatului de 3 ani;

      b) la încetarea calităţii de membru al Biroului Naţional al asigurătorului, care a propus membrul respectiv;

      c) în caz de deces;

      d) în cazul revocării mandatului;

      e) în caz de demisie.

(2) În cazul în care calitatea de membru al Biroului Naţional este suspendată, va fi respectiv suspendată şi calitatea de membru al reprezentantului asigurătorului înaintat în Consiliul de Administraţie.

Articolul 34. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

      a) decide convocarea adunărilor generale;

      b) examinează, aprobă şi prezintă Adunării generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar precedent, situaţiile financiare anuale cu expunerea opiniei auditorului independent asupra acestora, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor, precum şi proiectul strategiei şi obiectivelor Biroului Naţional, cu indicarea măsurilor pentru realizarea acestora;

      c) constituie, după caz, comitetele şi comisiile permanente pe diferite direcţii de activitate ale Biroului, aprobă Regulamentele privind activitatea acestora şi componenţa personală a comitetelor şi comisiilor constituite;

      d) aprobă Regulamentul de funcţionare, organigrama și statul de personal al aparatului de lucru al Biroului Național din subordinea directorului executiv;

      e) aprobă condiţiile contractului individual de muncă cu contabilul-şef al Biroului Naţional şi stabileşte condiţiile de bază a contractelor de muncă cu colaboratorii aparatului de lucru al Biroului Naţional din subordinea directorului executiv;

      f) supraveghează colaborarea Biroului Naţional cu autoritățile publice centrale și locale;

      g) decide sesizarea, după caz, a Autorității de supraveghere sau altor autorități/organe abilitate cu funcții de investigare și constatare în privința chestiunilor ce țin de nerespectarea (încălcarea) de membrii Biroului Național a prevederilor prezentului Statut și/sau a legislației în vigoare în domeniul asigurărilor;

      h) inițiază procedura de monitorizare şi dispune organizarea procesului monitorizării a membrilor Biroului Naţional;

      i) înaintează Adunării generale spre examinare propuneri privind sancţionarea membrilor care încalcă prevederile prezentului Statut;

      j) aprobă achiziţionarea sau înstrăinarea bunurilor sau drepturilor patrimoniale, serviciilor sau lucrărilor cu o valoare mai mare de echivalentul în lei moldoveneşti de la 1 000 euro până 20 000 euro pentru o unitate, precum şi plata despăgubirilor de asigurare din fondurile administrate de Biroul Naţional, care depăşesc echivalentul de 10 000 euro;

      k) decide cu privire la desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, și altor forumuri organizate de Biroul Naţional;

      l) desemnează secretarul Consiliului de administrație, care asistă activitățile Consiliului de administrație și este salarizat, după caz, de Biroul Național;

      m) exercită orice alte funcţii reieşind din misiunea și obiectivele Biroului Naţional în limitele competenţei sale sau delegate prin hotărîrea Adunării Generale.

Articolul 35. Ședințele Consiliului de Administrație

(1) Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt convocate de către Preşedintele Consiliului, ori de câte ori va fi necesar, cu o periodicitate stabilită în regulamentul Consiliului de administrație.

(2) Convocarea şedinţei se va efectua prin orice mijloc de comunicare (telefon, fax sau poştă electronică) cu cel puţin 2 (două) zile pînă la data stabilită. În avizul de convocare se va indica data, locul şi ora şedinţei, precum şi ordinea de zi. Şedinţa Consiliului poate avea loc şi fără respectarea procedurii de convocare, dar numai în cazul în care la ea sunt prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie şi se decide unanim ţinerea acesteia.

(3) Şedinţa Consiliului de administraţie poate fi convocată şi la solicitarea a cel puţin trei membri ai Consiliului, cu respectarea prevederilor alineatului (2) şi prezentării agendei şi materialelor conexe tuturor membrilor Consiliului de Administraţie.

(4) Şedinţa Consiliului de Administraţie se consideră deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii aleşi ai Consiliului.

Articolul 36. Modul de adoptare a deciziilor

(1) Membrii Consiliului de Administraţie participă la dezbateri şi votează toate problemele incluse în ordinea de zi, cu excepţia problemelor ce ţin în exclusivitate de activitatea Sistemului Internaţional de Asigurare „Carte Verde”, votate numai de membrii care reprezintă în Consiliul de Administraţie membrii titulari.

(2) Consiliul de administraţie adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor din numărul membrilor aleși. Fiecare membru al Consiliului de Administraţie, inclusiv Preşedintele Consiliului, dispune de un singur vot. În cazul parității de voturi, votul Președintelui Consiliului este decisiv.

Articolul 37. Procesul-verbal al ședinței

(1) Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administrație va fi întocmit de secretarul şedinţei desemnat de persoana care conduce şedinţa şi va fi semnat de Preşedinte, secretarul şedinţei și de toţi membrii Consiliului de administraţie prezenţi la şedinţă. Procesul-verbal va fi întocmit în 2 (două) exemplare în termen de 3 zile lucrătoare din data ţinerii şedinţei.

(2) Membrul Consiliului de Administraţie, care a votat împotriva deciziei adoptate sau s-a abţinut, este în drept să prezinte opinia sa separată, care se anexează la procesul-verbal.

Articolul 38. Intrarea în vigoare a deciziilor

(1) Deciziile Consiliului de Administraţie intră în vigoare la data adoptării, dacă nu este stabilit un alt termen al intrării în vigoare. În cazul în care decizia vizează un membru al Biroului Naţional, ea va fi opozabilă membrului din momentul aducerii la cunoştinţă. Deciziile se expediază membrului vizat în cel mult 10 zile din data întocmirii procesului-verbal.

(2) Deciziile Consiliului de Administraţie sunt raportate Adunării generale anuale a membrilor Biroului Naţional.

Articolul 39. Alegerea Președintelui Consiliului de administrație

(1) Preşedintele Consiliului de administraţie este ales de membrii Consiliului şi din rîndul membrilor Consiliului delegaţi de membrii titulari, pentru un mandat de trei ani, este reeligibil şi activează în conformitate cu legislaţia în vigoare, prevederile prezentului Statut şi hotărârile Adunării generale.

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:

      a) coordonează şi realizează conducerea Consiliului de administrație;

      b) organizează activitatea Consiliului de Administraţie, convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de Administraţie, exercită controlul executării de directorul executiv și membrii Biroului Național a hotărârilor Adunării generale şi deciziilor Consiliului de Administraţie;

      c) prezintă propuneri pentru examinare de către Consiliul de Administraţie şi Adunarea generală;

      d) acţionează în numele Consiliului de Administraţie fără mandat.

      e) poate reprezenta, fără a se suprapune atribuțiilor directorului executiv, Biroul Naţional în cadrul Consiliului Birourilor „Carte Verde” şi la Adunarea generală a Consiliului Birourilor, contribuie la menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Birourile Naţionale a statelor membre ale Sistemului „Carte Verde”, precum şi cu organele de conducere şi administrare a Consiliului Birourilor „Carte Verde”.

(3) În absenţa Preşedintelui Consiliului, atribuţiile acestuia le exercită unul din membrii Consiliului de Administraţie ales prin decizia Consiliului.

(4) În cazul expirării mandatului pentru care a fost ales, Președintele Consiliului de Administrație va exercita interimatul funcției pînă la desemnarea succesorului său

Articolul 40. Directorul executiv

(1) Directorul executiv conduce întreaga activitate executivă şi operativă a Biroului Naţional cu excepţia domeniilor ce ţin de competenţa Adunării generale şi a Consiliului de Administraţie, fiind obligat să asigure realizarea scopurilor statutare atât în raport cu prerogativele şi atribuţiile Biroului Naţional în sistemul internaţional de asigurare „Carte Verde”, cât şi în raport cu atribuţiile de administrator al Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii. Directorul executiv este subordonat Consiliului de Administraţie și Adunării generale și nu poate transmite responsabilitățile sale altor persoane.

(2) Directorul executiv este ales de Adunarea generală pe un termen de 3 ani.

(3) Directorul executiv trebuie să corespundă cerințelor stabilite pentru persoanele cu funcție de răspundere în actele normative ale Autorității de supraveghere care aprobă în prealabil numirea acestuia în funcția respectivă.

(4) În scopul prevăzut la alin.(3), directorul executiv va prezenta Autorității de supraveghere, în termen de 5 zile de la data desemnării sale, actele necesare în vederea obținerii avizului prealabil;

(5) Ulterior obținerii avizului autorității de supraveghere, Directorul executiv va efectua demersurile necesare pentru înscrierea în Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale ținut de Ministerul Justiției al Republicii Moldova a mențiunii privind numirea sa în funcția de Director executiv al Biroului Național.

Articolul 41. Atribuțiile Directorului executiv

Directorul executiv al Biroului Naţional are următoarele atribuţii:

      a) reprezintă fără mandat Biroul Naţional în raporturile cu terţii, cu instanţele judecătoreşti şi cu alte organizaţii autohtone şi internaţionale;

      b) înaintează propuneri şi demersuri privind modificarea cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

      c) îndeplineşte atribuţii exprese în scopul reprezentării Biroului Naţional în cadrul negocierilor şi angajamentelor internaţionale;

      d) menţine un control permanent asupra obligaţiilor Biroului Naţional ce derivă din competenţa funcţională;

      e) emite ordine şi dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajaţii Biroului Naţional;

      f) gestionează cu diligenţă fondurile existente în cadrul Biroului Naţional;

      g) organizează administrarea corespondenţei oficiale a Biroului Naţional aferentă activităţii în sistemul „Carte Verde”, precum şi în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne;

      h) organizează şi administrează activitatea operaţională a Biroului Naţional şi ţinerea evidenţei contabile conform cerinţelor legislaţiei în vigoare

      i) cooperează permanent cu Birourile semnatare ale Regulamentului General şi cu organele de conducere ale Consiliului Birourilor;

      j) propune Consiliului de Administraţie modificarea şi aprobarea structurii şi statelor de personal al Biroului Naţional, aplicând principiile de competenţă profesională şi eficienţă;

      k) monitorizează în permanenţă onorarea de către membrii titulari a obligaţiilor financiare în cadrul Sistemului „Carte Verde”, notificând în scris orice abatere sau situaţie de conflict Consiliului de Administraţie.

      l) încheie din numele Biroului Naţional acte juridice şi semnează contracte în limitele competenţei sale, eliberează mandate şi deschide conturi curente şi de depozit în lei şi valută străină în instituţiile bancare;

      m) deţine dreptul de prima semnătură pe documentele financiare;

      n) administrează veniturile şi cheltuielile Biroului Naţional în conformitate cu bugetul aprobat de Adunarea generală pentru exerciţiul financiar respectiv;

      o) decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Biroului Naţional;

      p) aprobă plăţile din Fondul de compensare sau din Fondul de protecţie a victimelor străzii, dacă rezerva sau plata pentru cazul respectiv constituie maximum echivalentul în lei moldoveneşti a 10 000 Euro;

      q) angajează şi eliberează din funcţie colaboratorii aparatului executiv, stabileşte cuantumul şi condiţiile de retribuire a muncii în limita fondului de salarizare şi listei de state aprobate de Consiliul de Administraţie, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare;

      r) elaborează şi prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie planurile de activitate a organului executiv, structura organizatorică, lista de state şi planul de activitate financiară pentru fiecare an;

      s) elaborează proiectul raportului anual privind activitatea Biroului Naţional, executarea bugetului pentru exerciţiul financiar în curs şi proiectul bugetului pentru exerciţiul financiar următor cu anexele la acesta şi le prezintă Consiliului de Administraţie spre examinare şi aprobare;

      t) eliberează către asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă formularele certificatelor de asigurare „Carte Verde”;

      v) îndeplineşte alte atribuţii necesare pentru asigurarea activităţii Biroului Naţional, dacă acestea nu sunt de competenţa Consiliului de Administraţie sau Adunării generale.

Articolul 42. Încetarea mandatului directorului executiv

(1) Împuternicirile Directorului executiv pot fi încetate înainte de termen prin hotărîrea Adunării generale.

(2) Mandatul Directorului executiv încetează şi în caz de demisie sau deces.

(3) Dacă Directorul executiv nu-şi va mai putea exercita atribuţiile din cauza unor circumstanţe obiective (ex: concediu medical, concediu anual de odihnă, etc.), atribuţiile acestuia vor fi exercitate temporar de către o persoană desemnată în acest sens de către Adunarea Generală a Membrilor BNAA, care va trebui să corespundă criteriilor de experiență și profesionalism prevăzute pentru Directorul executiv.

(4) În cazul expirării mandatului pentru care a fost ales, Directorul executiv va exercita interimatul funcției pînă la data aprobării de către Autoritatea de supraveghere a succesorului său.

Articolul 43. Comisia de cenzori (Cenzorul)

(1) Controlul asupra activităţii economico-financiare a Biroului Naţional este efectuat de către Comisa de cenzori formată din 3 membri, aleşi de Adunarea generală pe un mandat de 2 ani. În calitate de membru ai Comisie de cenzori (Cenzor) pot fi aleşi atât reprezentanţi ai membrilor Biroului Naţional, cât şi o altă persoană terţă care este auditor.

(2) Persoana aleasă în calitate de Cenzor din membrii Asociaţiei, nu poate deţine 2 mandate consecutive în această funcţie. Cenzorul nu poate fi concomitent şi membru al Consiliului de Administraţie. Cumularea funcţiei de Cenzor cu altă funcţie în organele de conducere şi executive ale Biroului Naţional nu se admite.

(3) Comisia de cenzori (cenzorul) activează în baza legislaţiei, statutului Biroului Naţional şi Regulamentului Comisiei de cenzori (cenzorului).

(4) La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori (cenzorul), din care se completează componenţa de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori (cenzorului).

(5) În raporturile dintre Biroul Naţional şi persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori (cenzorul) se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.

(6) Controalele extraordinare ale activităţii economico-financiare a Biroului Naţional se efectuează de comisia de cenzori (cenzor):

 • din iniţiativă proprie;
 • la cererea cel puţin a 3 membri;
 • prin hotărârea Adunării Generale sau decizia Consiliului de Administraţie.

Membrii Consiliului de administraţie, Directorul executiv şi angajaţii Biroului Naţional sunt obligaţi să prezinte соmisiei de cenzori (cenzorului) toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicaţii orale şi scrise.

(7) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori (cenzorul) întocmeşte un raport în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei de cenzori (cenzorului).

(8) Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Dacă unul dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.

(9) Raportul comisiei de cenzori (cenzorului) cu privire la rezultatele controlului efectuat se prezintă spre examinare și aprobare de către Adunarea Generală anuală a membrilor Biroului Național.

(10) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor sale, precum şi timp de minim 5 ani după expirarea manatului, membrii Comisiei de Cenzori au obligaţia de a nu divulga terţilor date sau informaţii de care a luat cunoştinţă în perioada executării funcţiei sale. Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate va atrage obligarea membrului Comisiei de Cenzori la repararea prejudiciului cauzat.

Articolul 44. Competența Comisiei de cenzori (cenzorului)

(1) Comisia de cenzori (cenzorul) este în drept:

 • să solicite convocarea Adunării generale extraordinare a membrilor Biroului Naţional în cazul depistării unor abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale Biroului Naţional;
 • să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie și la Adunarea generală a membrilor Biroului Naţional.

(2) Împuternicirile Comisiei de cenzori (cenzorului) a Biroului Naţional pot fi delegate societății de auditsau auditorului întreprinzător individual, care deţin licenţă pentru activitatea de audit şi/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, în baza hotărârii Adunării generale şi contractului de audit. În acest caz societatea de audit nu poate efectua auditul extern al Biroului.

A rticolul 45. Procedura de monitorizare

(1) În cazul în care, într-un interval de 3 luni, membrul Biroului Național admite încălcări repetate ale obligațiilor care îi revin în baza contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă sau care rezultă din calitatea de membru al BNAA, Consiliul de Administraţie este în drept să adopte decizie privind iniţierea procedurii de monitorizare a membrului respectiv, în baza informațiilor prezentate de Directorul executiv sau persoana care exercită atribuţiile acestuia.

(2) Procedura de monitorizare aferentă cererilor de chemare în garanţie constă în urmărirea tuturor daunelor avizate şi modalitatea de lichidare a acestora de către membru, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Birourilor.

(3) In cadrul procedurii de monitorizare Biroul Naţional va solicita în scris explicaţiile membrului referitor la cererile de chemare în garanţie şi procedurile interne de avizare şi lichidare a daunelor survenite din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă şi/sau plăţile datorate.

(4) La încheierea procedurii de monitorizare, Consiliul de Administraţie va întocmi un raport în scris privind constatările si rezultatele monitorizării, inclusiv argumentele membrului monitorizat și propunerea privind aplicarea sau neaplicarea de sancţiuni.

(5) Raportul Consiliului de Administraţie privind încheierea procedurii de monitorizare şi propunerile Consiliului de Administraţie se vor examina în cadrul Adunării generale care va decide asupra aplicări/neaplicării sancţiunilor prevăzute de prezentul statut.

Capitolul VI. patrimoniul BIROULUI NATIONAL.

A rticolul 46. Statutul patrimoniului

(1) Mijloacele financiare şi alte bunuri obţinute din activitățile Biroului Național vor fi folosite exclusiv pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Statut.

(2) Finanţarea activităţii statutare a Biroului Naţional se realizează din contul cotizațiilor membrilor săi, precum şi din contul veniturilor, provenite din investirea mijloacelor financiare temporar libere a fondurilor administrate de către Biroul Naţional şi din alte surse permise de legislaţia în vigoare.

(3) Biroului Național i se interzice susţinerea partidelor politice, blocurilor electorale sau candidaţilor la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi folosirea mijloacelor cu destinaţie specială, altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

Articolul 47. Componența patrimoniului

Patrimoniul Biroului naţional se constituie din :

      a) cotizația de înscriere şi cotizaţia anuală de membru;

      b) contribuţiile lunare ale membrilor titulari şi membrilor asociaţi ai Biroului Naţional în Fondul de protecţie a victimelor străzii şi dobînzile aferente lor;

      c) contribuţiile lunare în Fondul de compensare şi dobînzile aferente lor;

      d) venitul din activitatea de regularizare a daunelor;

      e) orice alte venituri obţinute ca urmare a activităţii statutare şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, ajutoare financiare, donaţii de binefacere transmise atât de către subiecţii autohtoni cât şi de cei străini, inclusiv din alte surse neinterzise de legislația în vigoare.

Articolul 48. Cotizaţiile

(1) Cotizaţia de înscriere constituie suma de trei mii lei.

(2) Membrii Biroului Naţional pot sprijini material diferite acţiuni organizate de către Biroul Naţional, în condiţiile legii, în vederea realizării obiectivelor pe care acesta şi le-a propus.

(3) Veniturile realizate din cotizaţia de înscriere şi cotizația anuală vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor proprii, legate de funcţionarea Biroului Naţional sau pentru orice alte activități conforme cu scopul Biroului Naţional, aprobate de Consiliul de Administraţie.

Articolul 49. Garanţia financiară externă

(1) În conformitate cu „Criteriile Garanţiei Financiare”, aprobate de către Adunarea generală a Consiliului Birourilor „Carte Verde”, membrii titulari constituie în cote egale Garanţia financiară externă în favoarea Consiliului Birourilor „Carte Verde”. Mărimea Garanţiei este stabilită de Consiliul Birourilor.

(2) Beneficiar al Garanţiei este Consiliul Birourilor „Carte Verde”. Mijloacele Garanţiei sunt utilizate nemijlocit de către Consiliul Birourilor potrivit prevederilor „Criteriilor Garanţiei Financiare”.

(3) În caz de utilizare de către Consiliul Birourilor a mijloacelor Garanţiei externe pentru acoperirea obligaţiilor financiare neonorate de către Biroul Național sau membrii săi, mijloacele utilizate necesită a fi restabilite de către membrul care a provocat folosirea acestora, în termen de maximum 30 zile.

(4) Mijloacele depuse în Garanţia financiară externă în favoarea Consiliului Birourilor şi dobânzile aferente constituie proprietatea asigurătorilor – membri titulari şi se restituie acestora în cazurile prevăzute la alin.(5).

(5) În caz de retragere din rândul membrilor titulari ai Biroului Naţional, cota de participare în Garanţie deţinută de membrul care s-a retras se transformă în contribuție suplimentară în Fondul de compensare. Din mijloacele contribuției suplimentare se va efectua rambursarea despăgubirilor de asigurare plătite în numele şi pentru obligaţiile asumate de către compania ex-membru în perioada de activitate în sistemul internaţional „Carte Verde” şi neonorate de către aceasta în termenii stabiliţi. Soldul contribuției suplimentare, cu dobînzile aferente, se restituie ex-membrului titular în unul din următoarele cazuri:

      a) în termen de 30 zile din momentul în care de vine executorie decizia Consiliului Birourilor referitoare la revocarea / încetarea cerinței privind garanția financiară externă;

      b) în termen de 30 zile din momentul intrării în vigoare a deciziei Autorității de supraveghere cu privire la transferul de portofoliu cu toate obligațiile de despăgubire;

      c) în termen de 7 ani de la data retragerii licenței, dar nu înainte de lichidarea totală a daunelor avizate de către Birourile Naţionale din alte state;

(6) În cazul în care portofoliul de asigurare „Carte Verde” a asigurătorului ex-membru titular va fi transmis altui asigurător cu respectarea prevederilor şi procedurilor legale, soldul cotei de participare poate fi restituit companiei ex-membre în condiţia în care asigurătorul care a preluat portofoliul va depune suma soldului în contul Biroului Naţional şi va garanta îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată a asigurătorului ex-membru.

Articolul 50. Exercițiul financiar anual

(1) Exerciţiul financiar al Biroului Naţional corespunde cu anul calendaristic.

(2) Pentru fiecare exerciţiu financiar Biroul Naţional întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli centralizat, care este compus din două compartimente: bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de protecţie a victimelor străzii, la finanţarea căruia contribuie atât membrii titulari, cât şi membrii asociaţi şi bugetul de venituri şi cheltuieli a Fondului de compensare.

(3) Cheltuielile pentru asigurarea activităţii Fondului de protecţie a victimelor străzii şi Fondului de compensare sunt reflectate în evidenţă separat.

(4) În caz de insuficienţă a veniturilor din prezentul Statut, deficitul bugetar se repartizează între membrii asociaţi şi membrii titulari ai Biroului Naţional în modul stabilit de Adunarea generală.

(5) Orice excedent de venituri care constituie o deviere de la cheltuielile planificate pentru anul financiar curent, se reflectă în bugetul pentru anul financiar următor. Orice deficit de venituri pentru un an financiar, măreşte cheltuielile viitorului an financiar.

Articolul 51. Dreptul membrului asupra patrimoniului Biroului Național

Asigurătorii care pierd calitatea de membru al Biroului Naţional nu au niciun drept asupra patrimoniului Biroului, cu excepţia depunerilor în Garanţia financiară externă în favoarea Consiliului Birourilor şi contribuţiei iniţiale şi speciale în Fondul de compensare.

CAPITOLUL VII. RAPORTĂRI

Articolul 52. Raportul de activitate al Biroului Național

(1) Activitatea Biroului Național este supusă anual unui control obligatoriu de audit extern.

(2) Biroul Naţional elaborează și prezintă Autorității de Supraveghere, în termen de 4 luni de la sfârșitul anului financiar, raportul anual de activitate.

(3) Raportul anual de activitate al Biroului Național va cuprinde:

-             rezultatele activității Biroului Național în perioada de raportare;

-         informația privind activitatea Consiliului de Administrație și a Directorului executiv în perioada de raportare;

-         analiza comparativă a principalilor indicatori privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă;

-         informația referitoare la situația Fondului de Protecție a Victimelor Străzii și a Fondului de Compensare, cu indicarea soldului de la începutul și sfârșitul perioadei de raportare, a dosarelor instrumentate și soluționate din Fondurile respective, etc.

Articolul 53. Situațiile financiare

(1) Situațiile financiare anuale se examinează şi se aprobă de către Adunarea generală ordinară anuală a membrilor Biroului Naţional.

(2) Situațiile financiare anuale vor cuprinde:

-             soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei raportate;

-             venitul total al mijloacelor financiare la fiecare sursă de venituri a Biroului Naţional;

-             cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative;

-             soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei raportate.

(3) Situațiile financiare se păstrează la Biroul Naţional și sunt accesibile tuturor membrilor.

CAPITOLUL VIII. SANCŢIUNI

Articolul 54. Dreptul de a aplica sancțiuni

În temeiul legislației și a prezentului Statut, Adunarea generală a membrilor Biroului Naţional poate stabili şi aplica membrilor săi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor statutului şi/sau a prevederilor Regulamentului General al Consiliului Birourilor, cu informarea Autorității de supraveghere.

Articolul 55. Sancțiunile aplicabile

Adunarea generală, în baza unui raport prezentat de către Consiliul de administraţie, după caz,poate aplica membrilor săi următoarele sancţiuni:

      a) avertisment cu sau fără prescrierea de a înlătura într-un termen stabilit încălcărea constatată;

      b) avertisment cu înaintarea Autorității de supraveghere a propunerii de a constata încălcările şi prescrie înlăturarea lor;

      c) avertisment cu înaintarea Autorității de supraveghere a propunerii de a suspenda sau retrage licența pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.

Articolul 56. Avertisment cu prescrierea de a înlătura într-un termen stabilit încălcarea constatată

Se aplică în cazul în care membrul a încălcat pentru prima data în cadrul unui exerciţiu financiar prevederile legale referitoare la:

      a) avizarea şi achitarea despăgubirilor de asigurare survenite din contractele de asigurare de răspundere civilă auto externe;

      b) neachitarea plăţilor ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Naţional;

      c) încălcării prevederilor Regulamentului General al Consiliului Birourilor sau a prevederilor prezentului Statut.

Termenul stabilit pentru înlăturarea încălcării constatate nu poate depăși 15 zile lucrătoare de la data solicitării în acest sens.

Articolul 57. Avertisment cu înaintarea către Autoritatea de supraveghere a propunerii de a constata încălcările şi prescrie înlăturarea lor

Se aplică în cazul în care membrul:

      a) nu a respectat prescripţia Biroului Naţional de a înlătura încălcarea constatată; 

      b) încălcat repetat în cadrul unui exerciţiu financiar prevederile legale referitoare la avizarea şi achitarea despăgubirilor de asigurare survenite din contractele de asigurare de răspundere civilă auto externe;

      c) membrul datorează repetat în cadrul unui exerciţiu financiar plăţi ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Naţional.

Articolul 571. Avertisment cu înaintarea către Autoritatea de supraveghere a propunerii de a suspenda sau retrage licența pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.

Se aplică în cazul în care:

      a) Biroul Național primeşte 3 sau mai multe cereri justificate de chemare în garanţie într-un interval de 3 luni pentru unul şi acelaşi membru titular;

      b) membrul datorează plăţi şi cotizaţii ce rezultă din această calitate, inclusiv pentru achitarea primei de reasigurare.Termenul pentru înlăturarea încălcării nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data scadentă a sumei debitoare.

Articolul 58. Intrarea în vigoare a sancțiunii aplicate.

Decizia de sancționare intră în vigoare din data adoptării acesteia și se aduce imediat la cunoștință membrului față de care se aplică.

CAPITOLUL IX. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI.

Articolul 59. Adoptarea, modificarea și completarea Statutului

(1) Prezentul Statut poate fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării generale a membrilor Biroului Naţional.

(2) Propunerile de modificare şi completare a prezentului Statut se depun pe numele Consiliului de Administraţie, care le înaintează spre examinare la următoarea şedinţă a Adunării generale.

(3) Modificările şi completările la prezentul Statut intră în vigoare din momentul adoptării hotărârii de către Adunarea generală, dar devin opozabile terţilor din momentul înregistrării acestora de către Ministerul Justiţiei.

CAPITOLUL X. REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA

Articolul 60. Reorganizarea și lichidarea Biroului Național

(1) Biroul Naţional îşi încetează activitatea prin reorganizare şi dizolvare (autodizolvare) în baza hotărârii Adunării generale adoptată în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul statut.

(2) Reorganizarea Biroului se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la organul de stat competent.

(3) Biroul Naţional se dizolvă prin hotărârea adoptată de Adunarea generală a membrilor Biroului Naţional sau prin hotărârea instanţei de judecată, care va adopta decizia cu privire la lichidarea Biroului şi va institui comisia de lichidare, va stabili modul şi termenul de lichidare a Asociaţiei

(4) În cadrul procedurii de reorganizare a Biroului Național, toate drepturile și obligațiile asumate de către acesta înainte de reorganizare vor fi transferate sau repartizate în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.

(5) Imediat după inițierea procedurii de reorganizare Biroul Național va informa Consiliul Birourilor despre decizia adoptată și va garanta că toate obligațiile restante urmare a activității în cadrul Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde” sau care vor apărea în procesul de reorganizare necondiționat vor fi preluate de către noua entitate.

(6) Biroul Național se lichidează doar după stingerea tuturor obligațiilor asumate întru satisfacerea scopului pentru care a fost constituit